ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันเสาร์ 22 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » นครนายก » วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ชื่อวัด: วัดป่าศรีถาวรนิมิต

หมู่บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสรพาจน์พิไล (เจ้าอาวาส)

โทร 037-308-366, 081-866-1304

วัดป่าศรีถาวรนิมิตเป็นวัดราษฎร์สายธรรมยุติกนิกายซึ่งผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้คือพระราชพิพัฒนาทร (ถาวรจิตตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิถาวรจิตตถาว โร – วงศ์มาลัย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบุ่งเข้ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก ที่มาของชื่อวัดคือคำว่า “ศรี” มาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานีและ “ถาวร” เป็นชื่อของพระราชาพิพัฒน์ทร (ถาวรจิตตถัววโร)

ประวัติสังเขป
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระพิสาลพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) ได้ส่งคณะศิษย์ของท่านมาอยู่พักปฏิบัติธรรม และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เริ่มซื้อที่ดินจากชาวบ้านบุ่งเข้ ๑๗๙ ไร่ จัดตั้งเป็น ธุดงคสถานถาวรนิมิต ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ ขุดบ่อกักเก็บน้ำ กำหนดพื้นที่ที่พักของคณะสงฆ์ และฆราวาส สร้างถนนภายในพื้นที่ จัดทำโครงการเกษตรธรรมชาติถาวรนิมิต จัดให้มีการปลูกป่าถาวรตามโครงการ “รวมใจประชาปลูกและพื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

สถานที่สำคัญแบ่งเป็น
1.เขตปฏิบัติธรรมสงฆ์ มีที่พักปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร ๒๕ หลัง
2.เขตปฏิบัติธรรมอุบาสก มีกุฏิที่พักปฏิบัติธรรม ๓๐ หลัง
3.เขตปฏิบัติธรรมอุบาสิกา มีกุฏิที่พักปฏิบัติธรรม ๕๕ หลังและมีศาลาที่พักรวม ๔ หลัง
4.สวนพุทธคยา พระพิศาลพัฒนาทร ได้นำเมล็ดโพธิ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เพาะกล้าได้ประมาณ ๑๒๘ ต้น นำมาปลูกไว้รวมกันเป็นสวนโพธิ์ หลังจากนั้น ได้ปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามและอัญเชิญพระพุทธเจ้าหลวงจำลอง
จากกุฏิทุกขนิโรธ และสลักจากหินแกรนิต มาประดิษฐานไว้เป็นที่สักการบูชา
5.ศาลากระต่ายชมจันทร์สามัคคีธรรม เป็นศาลาร่วมประชุมทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เช้า-เย็น ของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เป็นที่ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร สร้างถวายโดยนายสังวาล กระต่ายแก้ว ร่วมกับตระกูลสายบัวทองได้เป็นเจ้าภาพตกแต่งต่อเติมพื้นศาลาตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ จนสวยงาม
6.โรงทานอเนกประสงค์ ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร และยังใช้ทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีก มีขนาดความกว้าง ๒๐x๓๘ เมตร
สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ มูลค่าประมาณ ๖ล้าน ๒ แสนบาท
7.กุฏิใจดี เป็นที่พักปฏิบัติธรรมของพระพิสาลพัฒนาทร สร้างถวายโดยนางสุมนา ตั้งจิตนบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ มูลค่าประมาณ ๑.๕ ล้านบาท
8.มณฑป เป็นอาคารศิลปะไทยล้านนา สูง ๓ ชั้น สร้างถวายโดยแพทย์หญิงประคอง โปษะกฤษณะ และบุตรธิดา เสร็จเมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๑
9.ศาลารำไพ-อำรุง เกาไศยนันท์ เป็นศาลาเอนกประสงค์ ต้อนรับอาคันตุกะ นายอำรุง เกาไศยนันท์ สร้างถวาย
เพื่ออุทิศส่วนอุศลให้นางรำไพ เกาไศยนันท์ ภรรยาผู้ล่วงลับ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ มูลค่า ๓ ล้านบาท
10.หอระฆัง เป้นที่ตั้งกลอง ระฆังสัญญาณบอกเวลา ให้เป็นที่กระจายเสียงอบรมธรรมะ โดยพระพิสาลพัฒนาทร
สร้างเสร็จเมี่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มูลค่า ๓ แสนบาท
11.ศาลาไทย เป็นเรือนทรงไทย ให้ถุนสูง ชั้นบนให้เป็นที่เก็บศิลปโบราณวัตถุ ที่มีผู้นำมาถวายพระพิสาลพัฒนาทร ชั้นล่าง ใช้เก็บเรือไม้ ไว้ไห้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถวายเรือนไทย นางทิพย์วรรณ ศิริบุญ มูลค่าประมาณ ๕ แสนบาท
12.โรงเรียนถาวรนิมิต เป็นโรงเรียน อนุบาล ๑-๓ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
13.เจดีย์หลวง คณะศิษย์ได้ทำการสร้างถวาย พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๒๕ ล้านบาท
14.วิหารพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ (หลวงพ่อขาว) คุณสมยศ คุณลัดดา ครอบครับเพื่อนๆ และคณะศิษย์ได้ทำการสร้างถวาย พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๑.๔ แสน บาท
15.วิหารพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) โดย พลเอกพอพล พลตรีหญิง วรัญญา มณีรินท์ และคณะของท่านได้จัดผ้าป่ามาถวาย
และคณะศิษย์ของ(หลวงพ่อถาวร) เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์ พระเทพวิมลญาณ มูลค่าประมาท ๑.๘ แสน บาท
16.วิหารหลวงพ่อสุขโข คณะศิษย์วัดป่าศรีถาวรนิมิต สร้างถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘
17.อาคารพระปริยัติธรรมสุนทรจามร สร้างเพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ประมาณ ๒ ล้านบาท
18.อาคารอบรมบาลีไพบูลย์ ปัญญวุฒิ สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้คุณพ่อไพบูลย์ ปัญญวุฒิ โดยลูกๆ และบ้านอำพวารีสอร์ท ๑.๗ ล้านบาท

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๘ บ้านบุ่งแข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๒ ไร่
ทิศเหนือ        จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศใต้             จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศตะวันออก จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศระวันตก    จดบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปเป็นพื้นที่รบเชิงเขาล้อมรอบด้วยทิวเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทางเข้าออกด้านทิศตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางสู่จังหวัดนครนายก